Progresstest

Den 15 mars 2022 kommer att vara ett historiskt datum. Då kommer det första nationella kunskapstestet för ST-läkare att genomföras.
SOF:s utbildningsansvariga Daria Glaessgen har tillsammans med ST-studierektorerna arbetat med att ta fram ett test som kan hjälpa till att mäta ST-läkarnas kunskapsprogression under utbildningen. Onkologichefsrådet kommer att ta ställning till förslaget vid sitt möte den 7 december.

Det har saknats ett progressionstest för ST-läkarna under utbildningen och frågan har diskuterats i SOF-styrelsen sedan en tid och beslut har fattats att genomföra ett första prov i vår.

Testet blir digitalt och kommer att utgå från målbeskrivningen för ST-utbildningen.

Testet kommer att bestå av cirka 80 frågor. Den första delen baseras på fyra patientfall från de vanligaste diagnoserna, bröst-, prostata-, lung- och kolorektalcancer, varav en fråga ska vara strålrelaterad.
Den andra delen består av 60 frågor med fem svarsalternativ där ett svar är rätt. Frågorna ska ha två svårighetsgrader där hälften av frågorna ska vara lättare, riktade till ST-läkare efter cirka tre år av utbildningen och hälften svårare, riktade till ST-läkare år fem.

Innehållet i frågorna ska spegla alla områden av onkologin.

Genomförandet
Målsättningen är att minst 30 läkare ska genomföra testet per år. Kunskapstestet kan göras när som helst och flera gånger under ST-utbildningen.

SOF har som ambition att testen ska genomföras årligen.

Testen genomförs i samarbete med Bonnier Healthcare Sweden (BHS), som har erfarenhet av teknisk support för liknande tester, bland annat den som organiseras av SFAM (Svensk Förening för Allmänmedicin) och narkosläkarnas specialistförening.

Testet ska vara ett komplement till redan etablerade ST-bedömningar som ST-kollegium och enskilda bedömningar i form av exempelvis mini-CEX.

Statistik
Resultat av testet lämnas enbart till ST-läkaren. På sikt kan sammanställningar av resultat på regionnivå komma att presenteras på SOF:s hemsida och i Cancerläkaren.

Genomförandet av kunskapstestet har förberetts av en arbetsgrupp bestående av SOF:s utbildningsansvarige Daria Glaessgen tillsammans med Alexios Matikas, Renske Altena, Lisa Villabona och Daniel Alm. Gruppen kommer att kompletteras med företrädare för flera kliniker och specialitetsområden.

Innan testet genomförs den 15 mars kommer det att finnas möjlighet att pröva på testet i ett webbinarium som hålls den 8 februari. Sista anmälningsdatum är 8 mars och anmälan ska göras till studierektor på respektive klinik. Alla anmälda får sedan en länk till testsystemet.

Annonser ▾