Nyhetsbrev 28 september-22

Nyhetsbrev svensk strålbehandling

Här kommer ett kort nyhetsbrev för att summera vad som är på gång inom svensk strålbehandling:

  • Arbetsgruppen som genomför en benchmarking av nordisk strålbehandling är nu klar med sin rapport och som projektledare kan jag avslöja så mycket som att resultatet till stora delar bekräftar de farhågor som funnits att Sverige tappar mark när det gäller forskning och utveckling och har stora problem med kompetensförsörjningen. Rapporten blir offentlig nästa vecka och överlämnas till RCC i samverkan för vidare befordran till överläggningarna mellan regeringen och SKR om nästa års cancersatsning. I den sista fasen av arbetet har ett antal referensgrupper getts möjlighet att bidra med idéer vad som kan ingå i en sådan satsning. Rapporten kommer att finnas tillgänglig och diskussioner om vad som kan göras för att minska gapet till framför allt Danmark behöver föras på alla håll i strålsverige.
  • Nästa års nationella strålmöte kommer att hållas i Kalmar 23-24 mars, även det i anslutning till onkologidagarna. Mötet kommer att hållas på Hotell Witt i centrala Kalmar och startar torsdag eftermiddag och pågår till fredag efter lunch. Anmälan öppnar den 31 oktober. Program kommer att presenteras i anslutning till att anmälan öppnar.
  • Den preliminära utvärderingen av Post ESTRO-mötet i juni var mycket positiv och alla uttryckte en förhoppning att mötet ska återkomma och ge de som inte har möjlighet att medverka på plats vid det årliga ESTRO-mötet en chans att få alla nyheter presenterade av de utsända från Post ESTRO-gruppen. Svensk strålonkologisk Förening och onkologichefsgruppen står gemensamt bakom mötet. Det går att anmäla intresse för att medverka i den svenska Post ESTRO-gruppen som åker till Wien i maj nästa år. Maila Cancerakademin och Monica.Sandstrom@umu.se
  • När Cancerfonden stängde ansökan för forskningsmedel till strålbehandlingsforskning hade det inkommit 32 ansökningar. Överraskande nog är det färre än förra året. Resultatet av utlysningen kommer att presenteras i november.
  • Som jag meddelat tidigare så har Svensk strålonkologisk förening etablerat en Facebook-grupp för alla medlemmar och andra som är verksamma inom svensk strålbehandling, inklusive industriföreträdare och patientdito. Syftet är främst att vara ett forum för allt som händer inom svensk strålbehandling. Intresserade kan söka gruppen Svensk Strålonkologisk Förening eller gå in på https://www.facebook.com/groups/264763475504686

Kjell Bergfeldt
Projektledare

Strålmöte i Uppsala 21 mars

Här kommer ett kort nyhetsbrev inför det nationella strålmötet den 21 mars.
Genom att restriktionerna nu har slopats finns inte längre några tvivel om att det nationella strålmötet kan bli av. Anmälan så här långt har överträffat våra förväntningar, om än inte våra förhoppningar i planeringsgruppen.
Vi har fått möjlighet att förlänga anmälningstiden en vecka till den 21 februari. Jag hoppas att de som tvekat om deltagande nu tar chansen och hänger på detta historiska tillfälle, för första gången på många år kan alla strålintresserade samlas för gemensamma diskussioner.

Mötesprogrammet finns här
Länk till anmälan finns här

Allt gott. Hoppas vi ses i Uppsala.


Sverige har fått en strålonkologisk förening

På grund av pandemin fick det planerade strålmötet i Uppsala ställas in. Det ersattes av ett digitalt möte med cirka 80 deltagare. Huvudpunkten på mötet var frågan om att bilda en multiprofessionell förening för att driva utvecklingen inom svensk strålbehandling.
Beslutet var enhälligt och mötet tillsatte en interimsstyrelse med uppdrag att leda uppbyggnaden av föreningen det första året. Till ordförande utsågs Silke Engelholm, verksamhetschef för den samlade onkologiska vården vid universitetssjukhuset i Lund.

– Alla som känner mig vet att jag brinner för strålbehandling och jag ser det som ett hedersuppdrag att få leda föreningen, säger Silke Engelholm i en kommentar.
Bakgrunden till beslutet att bilda en förening är den bekymmersamma situationen inom svensk strålbehandling där det finns en uttalad klinisk och vetenskaplig kompetensbrist.
Flera rapporter har visat att Sverige halkar efter i internationella jämförelser och så gott som samtliga kliniker i landet har behov att rekrytera ny personal. Det gäller läkare, sjuksköterskor och sjukhusfysiker.
Nästan 30 000 patienter genomgår strålbehandling varje år, ensamt eller i kombination med annan cancerbehandling. Det motsvarar hälften av alla patienter som insjuknar i cancer. Samtidigt utvecklas strålbehandlingen snabbt med ny och mer avancerad teknik.
Flera grupper med företrädare för vård och forskning har det senaste året börjat arbeta med frågan hur svensk strålbehandling ska stärkas och i dessa diskussioner har idén att bilda en förening vuxit fram, då det idag saknas en multiprofessionell aktör som kan samla alla aktiva inom svensk strålbehandling.
– Vi räknar naturligtvis med att kunna samverka med andra som vill driva på utvecklingen, säger Silke Engelholm.
Hon nämner bland annat patientföreträdare, industri, forskningsfinansiärer och andra grupperingar som redan finns i cancervården: chefsrådet, Svensk Onkologisk Förening, Sjuksköterskor i Cancervård, strålenhetschefer och sjukhusfysikernas företrädare.
Föreningen ska driva frågor om forskning, utbildning, kompetensförsörjning och resurstilldelning, med målet att svensk strålbehandling ska uppnå kvalitet och kunskapsbildning i nivå med ledande länder i Europa.
Övriga i den nybildade styrelsen är Per Nodbrant, verksamhetschef Jönköping, Karolina Vernmark, specialistläkare Linköping, Karin Ahlberg, professor Göteborg, Tufve Nyholm, professor Umeå, Lars Beckman, läkarchef Sundsvall, Mattias Hedman, verksamhetschef Stockholm, Anna Isaksson, strålenhetschef Örebro, Giovanna Gagliardi, sektionschef Stockholm, Kjell Bergfeldt, projektledare Uppsala och Per Fransson, docent Umeå.


Situationen inom svensk strålbehandling har uppmärksammats på många håll det senaste året. Bland annat genom den rapport som en expertgrupp lade fram 2020. Läs den här

Där uppmärksammades att Sverige halkat efter andra länder när det gäller vetenskaplig aktivitet inom klinisk strålbehandling, bland på grund av en klinisk och akademisk kompetensbrist. Liknande beskrivningar fanns även i en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten 2016. Läs den här

Nationellt projekt
Som en följd av dessa rapporter har Nationella chefsrådet i onkologi tillsammans med RCC i samverkan, Svensk Onkologisk Förening, Sjuksköterskor i Cancervård och Svenska sjukhusfysikerförbundet startat ett projekt med syfte att framtidssäkra svensk strålbehandling. Projektet har fyra mål och avrapporterar genom återkommande nyhetsbrev.

Aktuell enkät
Bristen på högspecialiserad kompetens i svensk cancervård bekräftades våren 2021 genom en enkät bland landets onkologiska kliniker där även bristen på strålsjuksköterskor och sjukhusfysiker dokumenterades (läs enkätsammanställningen).

Satsning på forskning
Cancerfonden har också gjort en satsning på strålbehandling genom utlysning av bidrag till forskningsprojekt. Länk till Cancerfonden
Cancerfonden har också aviserat utlysning av ytterligare fellowships som stöd till forskare inom strålbehandling.

ESTRO lyfter behovet
Även om flera länder satsat och satsar på både forskning och modern utrustning för strålbehandling så menar den europeiska strålonkologiska organisationen ESTRO att de problem man noterat här i Sverige även finns i andra länder i Europa. Under rubriken ”Marie Curie Legacy” presenteras en rad aktiviteter som lyfter behovet av att fortsätta utveckla strålbehandlingen. Länk till ESTRO

Nyhetsbrev svensk strålbehandling
Det händer mycket inom svensk cancervård, inte minst inom strålbehandling där flera aktiviteter dragits igång för att stärka utvecklingen inom svensk strålbehandling. Det gäller främst kompetensförsörjning där flera uppmärksammade rapporter pekat på en oroande utveckling där Sverige tappar i jämförelse med andra länder.
I denna spalt kommer styrgruppen för det nationella projektet ”En framtidssäkrad svensk strålbehandling” att uppdatera information om utvecklingen. Läs senaste nyhetsbrevet

Annonser ▾